Raieõiguse ost kasvavale metsale

Raieõiguse ost kasvavale metsale kogu Mandri-Eestis ning lisaks ka saartel. Käesoleval hetkel töötab igapäevaselt üle Eesti neli täiskomplekti raietehnikat. Kodumaise metsandusettevõttena pööratakse suurt tähelepanu raietööde kvaliteedile ja diskreetsetele kliendisuhetele.

Raieõiguse ost ja metsa majandamine on olnud Amest Invest´i jaoks üks peamiseid tegevusalasid juba aastast 2001. Kaasaegne ja keskonnasäästlik metsatehnika ning kogemustega meeskond tagab võimalikult väikese keskkonnakahju ja metsatööde laitmatu kvaliteedi.

Metsaraie

raieoiguse ostMetsaraie teostamise aluseks on kehtiv metsamajandamiskava ja Keskkonnaameti poolt väljastatud raietöid lubava märkega metsateatis. Juhul, kui metsaomanikul ei ole eelnevalt metsamajandamiskava koostatud, aitab ettevõtte igati selle vormistamisel ja hiljem ka metsateatise taotlemisel.

Metsamajandamiskava kehtib kümme aastat ja annab hea ülevaate metsa tervislikust seisundist ja selle väärtusest.

Metsaraiefirma teostab ennem raietöödega alustamist alusmetsa- ja võsaraie. Valmistab ette kokkuveoplatsi(d) ja puhastab vajadusel kraaviperved puittaimestikust. Lisaks tuleb naaberkinnistute omanikega sõlmida vajalikud kokkulepped äraveoteede kasutamise osas.

Metsatööde lõppedes korraldab metsafirma vastavalt raideõiguse võõrandamise lepingus kokkulepitud tingimustele äraveoteede korrastamise, rööbaste silumise ja vajadusel ka metsa uuendamise.

Raieõiguse müük

Raieõiguse müüja peab eelnevalt raideõiguse ostjaga sõlmima kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu. Lepingus on määratud raideõiguse hind, maksetingimused, raiutavad metsaosad ehk eraldised, raietööde maht ja teised osapoolte jaoks tähtsad tingimused. Lisatingimusteks võivad olla: raietööde teostamise aeg, metsamaa raiejärgne uuendamine, äraveoteede korrashoid ja palju muud. 

Kasulikku lugemist: Hakkepuidu müük (hakkepuidu müük otse puiduhakke tootjatele)

Raieõiguse müük väljatuleku alusel

Raieõiguse müük metsamaterjali väljatuleku alusel tähendab seda, et metsaomanik saab tulu metsast väljatoodud metsamaterjali alusel. Sellises olukorras lepitakse raieõiguse võõrandamise lepingus kokku raietööde ja raiutava metsamaterjali tihumeetri maksumus.

Metsaomanik saab kogu tulu alles peale metsamaterjali realiseerimist. Tulu arvestamisel võetakse aluseks materjali veoselehed ja lisaks veel kokkuostupunkti müügiaktid. 

Raieõiguse müük kokkuleppe hinnaga

Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga tähendab seda, et metsaomanik annab eelnevalt kokkulepitud tasu eest oma metsakinnistu ostja kasutusse. Seejärel teostab ostja raieõiguse võõrandamise lepingus kokkulepitud tingimustel metsaraie ja realiseerib raiutud puidu.

Peale raietööde lõppemist jääb metsamaa endiselt omanikule alles. Selline müügiviis on otstarbekas juhul, kui eelnevalt on võimalik välja arvestada raiutava metsamaterjali mahud.